caută:   
 
 

isbn

 


ISBN – INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER


 
ISBN este un cod internaţional de identificare a cărţilor, definit prin ISO 2108.

Sistemul ISBN este aplicat în peste 160 de ţări. Activitatea ISBN este administrată la nivel mondial de către Agenţia Internaţională ISBN cu sediul în Londra, iar la nivel naţional de către Centrul Naţional ISBN, parte a Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP din cadrul Bibliotecii Naţionale a României.

Acordarea codurilor ISBN este un serviciu gratuit, atât pentru edituri, cât şi pentru autorii care publică în regie proprie (ISBN ocazional).


Ce este codul ISBN ?
Cine acordă codul ISBN?
Cum se înregistrează o editură?
Cum se actualizează datele de înregistrare ale unei edituri?
Cum se solicită coduri ISBN pentru o editură înregistrată?
Cum se solicită codul ISBN în calitate de autor/deținător al dreptului de autor?
Obligații după publicare
Întrebări frecvente despre ISBN
Contact


Ce este codul ISBN?

ISBN este un cod internaţional de identificare a cărţilor, definit prin ISO 2108.

Codul ISBN este un identificator. 
Codul ISBN nu certifică faptul că un produs identificat prin acest cod este o “carte”. 
Codul ISBN nu are semnificaţie materială sau juridică. 
Codul ISBN nu certifică valoarea ştiinţifică/literară/artistică a unei publicaţii şi nu protejează dreptul de autor asupra unei lucrări.

 
Cine acordă codul ISBN

În România, Centrul Național ISBN din cadrul Bibliotecii Naționale a României acordă coduri ISBN pentru editurile de carte înregistrate la nivel național și pentru editorii ocazionali (autori, deținători ai dreptului de autor, etc.).

Centrul Naţional ISBN:
• înregistrează editurile de carte din România;
• acordă seturi de coduri ISBN pentru editurile din România;
• acordă cod ISBN, pentru fiecare publicație realizată în România, la solicitarea editorilor ocazionali,  persoanele fizice sau juridice cu reședința oficială în România, care editează lucrări în regie proprie;
• asigură, la cerere, asistență de specialitate;
• retrage codurile ISBN acordate unei edituri sau editor ocazional, în anumite situații.
Editurile, editorii ocazionali și codurile ISBN acordate sunt înregistrate în baze de date naționale și internaționale: CERom – Catalogul Editurilor din România;  

Centrul Național ISBN funcționează după un Regulament și un Standard de servicii, respectând Info GDPR.

 
Cum se înregistrează o editură?

Citiți cu atenție toate informațiile de mai jos, precum și informațiile suplimentare transmise prin e-mail, pe parcursul desfășurării procedurii de înregistrare a editurii. Astfel, veți putea transmite documente corecte și complete, iar înregistrarea editurii se va desfășura în cele mai bune condiții și într-un timp cât mai scurt posibil.

Intenţia de înregistrare a unei edituri este comunicată Centrului Național ISBN, telefonic sau prin e-mail. Pe baza informaţiilor oferite de solicitant, în cadrul Centrului Naţional ISBN va fi evaluată oportunitatea înregistrării unei edituri în concordanță cu planul editorial, momentul oportun pentru înregistrarea editurii, precum şi îndeplinirea tuturor condițiilor formale (documente) necesare pentru înregistrarea editurii.

Centrul Național ISBN poate fi contactat:
- tel. 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 1035, luni-joi, între orele 10-15, vineri, între orele 10-13;
- e-mail:

Etapele înregistrării unei edituri:
• comunicarea intenției de înregistrare a unei edituri de carte;
• transmiterea Planului editorial (a se vedea Modelul de Plan editorial) și a celorlalte informații solicitate de către Centrul Național ISBN;
• transmiterea setului de documente solicitate de către Centrul Național ISBN;
• instructaj de inițiere;
• înregistrarea editurii, emiterea certificatului de înregistrare și a primei serii de 10 coduri ISBN.

Aceste etape se desfășoară succesiv, sub îndrumarea Centrului Național ISBN. Comunicarea se va face prin e-mail.
Setul de acte necesar pentru înregistrarea editurii va fi comunicat solicitantului, după evaluarea oportunității și a momentului înregistrării editurii. 

Formalităţile pentru înregistrarea unei edituri se desfăşoară fie la sediul Bibliotecii Naţionale a României, fie online, numai în prezenţa directorului editurii și/sau a persoanei desemnate să coordoneze activitatea editorială, cu împuternicire oficială, în scris, în acest sens. Nu este posibilă înregistrarea unei edituri prin intermediul terţilor. 
În cazul în care înregistrarea editurii se face la sediul Bibliotecii Naţionale a României, formalităţile se vor desfăşura într-o singură etapă, iar actele menţionate mai jos vor fi prezentate în original. După verificare, actele originale vor fi restituite. Centrul Naţional ISBN nu va reţine documentele originale ale structurilor în cadrul cărora se înfiinţează edituri.

Procesul de înregistrare a unei edituri poate dura câteva zile sau mai mult, în funcție de modul în care decurge comunicarea cu solicitantul și de documentele transmise de acesta.  

Solicitantul poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi valabilitatea datelor furnizate Centrului Național ISBN, în procesul de înregistrare a editurii. Aceste date vor fi incluse în baza de date a editorilor din România, parte a Registrului Internaţional al Editorilor.

sus
  
Cum se actualizează datele de înregistrare ale unei edituri?

În cazul schimbării adresei, denumirii sau a altor elemente de identificare a editurii, editorul va anunţa în scris Centrul Naţional ISBN, pentru actualizarea înregistrării din baza de date, folosind Formular pt. actualizarea datelor.

sus
 
Cum se solicită coduri ISBN pentru o editură înregistrată?

Centrul Național ISBN acordă seturi de coduri ISBN pentru fiecare editură înregistrată. La rândul său, editura are dreptul și responsabilitatea de a acorda cod ISBN pentru identificarea fiecărei publicații pe care o editează și pe care va menționa numele, oficial și unic al editurii.

Înainte de acordarea codului ISBN, editura va verifica îndeplinirea criteriilor de acordare a codului ISBN, în conformitate cu Criterii ISBN. Editura va acorda codul ISBN cu respectarea Regulilor ISBN- carte tipărită, respectiv Reguli ISBN – carte electronică.


Solicitarea unei noi serii de coduri ISBN se face atunci când au fost epuizate codurile primite anterior, astfel:

• editura completează și transmite prin e-mail (), Lista codurilor ISBN utilizate.

Centrul Național ISBN și Centrul Național CIP verifică: modul de utilizare a codurilor ISBN, participarea la Programul CIP, datele de contact ale editurii, modul de acordarea a codurilor ISBN, tipologia documentară identificată prin codurile ISBN, stadiul lucrărilor, perioada de utilizare a seriei respective de coduri ISBN. În cazul în care Lista codurilor ISBN utilizate este incompletă sau utilizarea codurilor ISBN se dovedește a fi incorectă, Centrul Naţional ISBN va notifica editura, prin e-mail, iar procedura de acordare de noi coduri ISBN va fi suspendată până la remedierea situaţiei;

• după validarea Listei codurilor ISBN utilizate, Centrul Național ISBN transmite editurii, prin e-mail, noua serie de coduri ISBN.


Întocmirea corectă a Listei codurilor ISBN utilizate, cu date reale și complete pentru toate rubricile va permite Centrului Național ISBN să transmită noile coduri ISBN în cel mai scurt timp posibil!


Termenul de soluționare a solicitărilor corecte și complete este de maxim 5 zile lucrătoare, dar se are în vedere transmiterea cu celeritate a seturilor de coduri ISBN solicitate. 


Notă:

• Centrul Naţional ISBN acordă editurilor, la cerere, coduri ISBN, în serii de câte 10 coduri, maxim 50 de coduri / solicitare. Numărul de coduri ISBN solicitate trebuie să fie în concordanţă cu numărul de titluri din planul editorial și/sau cu ritmul de folosire a codurilor ISBN. Centrul Național ISBN are decizia finală asupra numărului de coduri ISBN (între 10 și 50) ce poate fi atribuit la solicitarea unei edituri, fiind responsabil de gestionarea corectă și judicioasă a codurilor ISBN din portofoliul național.

• În cazul în care Lista codurilor ISBN utilizate conţine titluri publicate sub pseudonim este necesară completarea ambelor nume, pseudonim şi nume real al autorului. 

• Nu se pot acorda noi seturi de coduri ISBN în situaţia în care toate titlurile din lista anterioară (max. 50 de titluri) sunt încă în curs de publicare, la momentul solicitării de noi coduri.

 
sus

Restricții posibile în acordarea codurilor ISBN pentru edituri

Centrul Naţional ISBN monitorizează modul de utilizare a codurilor ISBN și a denumirii editurii și poate lua măsura schimbării procedurii de acordarea a codurilor ISBN pentru edituri:

- când se constată erori repetate în modul de utilizare a codurilor ISBN şi/sau a denumirii editurii;

- când editorul împiedică colectarea corectă, completă şi la termen a metadatelor aferente titlurilor identificate prin codurile ISBN utilizate (ex. neparticiparea la Programul CIP, lipsa URL-urilor pentru publicatiile online sau pentru cele tipărite la cerere, etc.). 

Schimbarea procedurii de acordare a codurilor ISBN va fi aplicată numai după ce erorile constatate au fost semnalate editorului, însoțite de modalităţile de remediere. Centrul Naţional ISBN va notifica editorul, prin e-mail, în legătură cu schimbarea procedurii de acordare a codurilor ISBN. 

Editura nu va mai primi serii de coduri ISBN, în avans, ci va primi, la cerere, cod ISBN pentru fiecare titlu în curs de publicare. Acordarea de coduri ISBN individuale pentru edituri se va face pe o perioadă limitată de 6 luni – 1 an, după care activitatea editorială va fi reevaluată. În perioada de monitorizare, nu se mai acordă servicii în regim de urgență.

În cazuri excepționale și bine întemeiate, Centrul Național ISBN, cu acordul Agenției Internaționale ISBN poate sista accesul la serviciile ISBN.

sus
 
Cum se solicită codul ISBN în calitate de editor ocazional?

Citiți cu atenție toate informațiile de mai jos. Astfel, veți putea transmite documente corecte și complete, iar acordare codului ISBN se va desfășura în cele mai bune condiții și într-un timp cât mai scurt posibil.

Editorul ocazional sau solicitantul poate fi: autorul lucrării, deținătorul dreptului de autor, coordonatorul lucrării, traducător.
Codul ISBN ocazional nu poate fi solicitat de alte persoane implicate în realizarea lucrării, în afara celor de mai sus și care sunt menționați pe pagina de titlu.

Centrul Naţional ISBN atribuie coduri ISBN pentru lucrări editate ocazional sau în regia autorului în următoarele condiții:
- autorul este cetăţean român, cu domiciliul în România;
- publicația nu apare printr-o editură;
- publicația întrunește Criteriile ISBN;
- publicația urmează să apără în maximum 30 de zile.

Centrul Naţional ISBN poate acorda unui solicitant, persoană fizică sau juridică coduri ISBN pentru maximum două titluri, în cursul unui an calendaristic. Cazurile de ediții ale unei cărți/ titlu publicate în medii diferite sau în limbi străine diferite vor fi analizate individual în cadrul Centrului Național ISBN. 
Pentru alte coduri ISBN în afara celor acordate de Centrul Național ISBN, autorul va apela la serviciile unei edituri înregistrate, deţinătoare de coduri ISBN în regim de editură sau se va analiza necesitatea înfiinţării unei edituri.

Solicitarea unui cod ISBN în calitate de autor se face astfel:

1. finalizați conținutul publicației, realizați coperta și pagina de titlu (Model pagina de titlu);
2. verificați îndeplinirea Criteriilor ISBN;
4. transmiteți prin e-mail () sau wetransfer, conținutul publicației, integral și în formă finală;
5. în cazul în care publicația este semnată cu pseudonim, transmiteți prin e-mail (declaratie pe proprie raspundere in cazul in care autorul publică lucrarea sub pseudonim.
Centrul Național ISBN își rezervă dreptul de a solicita şi alte documente relevante pentru stabilirea corectă a tipologiei și/sau a eligibilității pentru identificare prin cod ISBN. 

Codul ISBN se acordă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la recepţionarea corectă şi completă a tuturor materialelor solicitate. În situaţii complexe care necesită cercetări şi corespondenţă internă şi/sau internaţională, termenul de răspuns poate creşte.

Solicitările incomplete sau incorecte, pentru care au fost trimise emailuri de informare vor rămâne în lucru până la soluţionarea completă a problemei, dar nu mai mult de 30 zile calendaristice, după care procedura trebuie reluată. 

Codul ISBN va fi transmis solicitantului, numai în scris, prin e-mail, pe adresa completată în Formular. Nu se transmit coduri ISBN prin telefon.

Important! 
Lucrările publicate în regia autorului nu beneficiază de Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României. 

Centrul Național ISBN poate respinge o solicitare de acordare a unui cod ISBN. Exemple de situații de respingere a unei solicitări ISBN:
• neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru publicația respectivă sau pentru autor;
• fals în declaraţii;
• lipsa conținutului, a paginii de titlu, în forma integral și finală;
• conținut, pagină de titlu care nu respectă normele de editare;
• neconformitate între datele din Formular și cele de pe publicație;
• solicitări care exced numărul maxim de coduri ISBN care pot fi acordate unui solicitant, în cursul unui an calendaristic.
În aceste situații, solicitantul va primi o informare prin e-mail, pe adresa completată în Formular. În cazul în care neconformitățile semnalate nu sunt remediate de către solicitant, cererea de acordare a codului ISBN ocazional va fi respinsă.
 
 
sus
 
 Obligații după publicare

 
După tipărire, publicațiile trebuie depuse la Depozitul legal.

Codul ISBN acordat înainte de publicare are un caracter provizoriu. 
Validarea codului ISBN acordat și înregistrarea acestuia în baza de date națională și internațională se va face numai pe baza exemplarului pentru Depozitul legal.


 
Întrebări frecvente despre ISBN
 
1. Codul ISBN asigură exclusivitate asupra denumirii editurii sau denumirii cărţii?
Nu. Acordarea codului ISBN pentru un titlu de carte nu conferă exclusivitate asupra denumirii editurii şi/sau titlului cărţii.
Pentru protejarea denumirii editurii este necesară înregistrarea mărcii la O.S.I.M. (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci).

2. Pentru un document ce va fi tipărit într-o altă ţară, dar editorul este din România, unde se va solicita codul ISBN ?
Codul ISBN este întotdeauna acordat editorului (sau după caz autorului) şi nu tipografului sau unor terțe persoane. Centrul Național ISBN are competențe în identificarea publicațiilor ce apar pe teritoriul României, editate fie de edituri înregistrate în România, fie în cazul editării ocazionale, de autori cu reședința în România.

3. Unde se tipărește codul ISBN?
Pentru cărțile realizate în cadrul editurilor, codul ISBN se tipăreşte pe verso paginii de titlu în cadrul descrierii CIP a Bibliotecii Naţionale a României şi pe coperta a IV-a. Pentru cărțile editate ocazional, pentru care nu se realizează descriere CIP, codul ISBN se tipărește pe verso paginii de titlu și pe coperta a IV-a.

4. Ce se poate face dacă ISBN-ul a fost tipărit greşit pe carte?
Există mai multe feluri de greşeli: inversarea cifrelor, cifre în plus, cifre mai puţine, o cifră greşită, atribuirea aceluiaşi ISBN şi pentru ediţia nouă, lipsa ISBN-ului pentru partea generală a unei lucrări în mai multe volume, păstrarea aceluiaşi ISBN pentru un caiet de exerciţii atunci când acesta este însoţit şi de un manual, atribuirea unui ISBN acordat altui editor, etc. Toate aceste greşeli dăunează identificării documentului.
Dacă nu se poate corecta codul ISBN în timp util, ar trebui cel puţin să se semnaleze greşeala inserând o erată în document.
Dacă nici acest lucru nu este posibil, se va avea grijă ca la o eventuală retipărire să se acorde codul ISBN corect.

5. Ce se poate face dacă s-a pierdut lista cu ISBN-uri?
Va fi contactat Centrul Naţional ISBN.
În nici un caz editorii nu vor crea singuri coduri ISBN.

6. Un document poate fi identificat prin 2 tipuri de coduri?
Da.
-în cazul în care o monografie face parte dintr-o serie/colecţie, acesta poate avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică monografia propriu-zisă şi un cod ISSN care identifică titlu seriei/colecţiei.
-în cazul în care un document conţine o parte monografică şi o alta muzicală (ex. partituri), aceasta va avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică partea monografică şi un cod ISMN care identifică partea muzicală.

7. Care este relaţia dintre codul ISBN şi codul de bare?
Codul EAN 13 poate fi generat pe baza codului ISBN.
Un cod de bare nu este un cod ISBN şi nici un cod ISBN nu este un cod de bare.

8. Care este relaţia între ISBN şi copyright (dreptul de autor)?
Codul ISBN acordat unui produs nu certifică faptul că acel produs este o “carte”. 
Codul ISBN nu are semnificaţie materială sau juridică. Codul ISBN nu certifică valoarea ştiinţifică/literară/artistică a unei publicaţii şi nu protejează dreptul de autor asupra unei lucrări.

9. Un editor poate primi tipul de cod pe care îl solicită în mod expres?
Nu. Acordarea codului de identificare a unui document se face în urma analizei tipologiei documentului prezentat, a informaţiilor furnizate de editori şi a criteriilor de eligibilitate în vigoare. Este responsabilitatea Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP să stabilească tipul de cod aplicabil pentru fiecare document, în concordanţă cu normele şi standardele în vigoare.

10. Pot solicita cod ISBN în scop de promovare și marketing?
Nu. Codul ISBN are rol de identificare și se acordă numai documentelor eligibile, ce urmează a fi publicate și distribuite publicului larg.

11. Un pachet cu produse diferite, printre care și o carte, poate fi identificat prin cod ISBN?
Cartea poate fi identificată prin cod ISBN, nu și celelalte produse (jucării, produse alimentare, băuturi etc).

12. Un cetățean de origine română, dar rezident într-o altă țară, care dorește să publice o carte în țara respectivă, poate solicita cod ISBN din România?
Centrul Român ISBN poate acorda coduri ISBN numai editurilor înregistrate pe teritoriul României sau cetățenilor români, rezidenți în România. Pe publicația respectivă trebuie precizat locul publicării – o localitate din România.

13. Cum sunt identificate publicațiile tipărite la cerere (print-on-demand)?
Sunt identificate prin cod ISBN acele publicații tipărite la cerere, care întrunesc criteriile de eligibilitate. Codul ISBN va fi mentionat în cadrul metadatelor prin care este promovată publicația, dar și pe coperta publicației tipărite la comandă. Publicațiile tipărite la cerere sunt publicații tipărite și se supun prevederilor Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal.

14. Cine trebuie să solicite codul ISBN pentru o publicație online editată în regie proprie și accesibilă publicului pe o platformă online?
Dacă lucrarea este publicată printr-o editură, codul ISBN va fi acordat de aceasta, din portofoliul propriu. Autorii care realizează publicații în regie proprie vor solicita Centrului Național ISBN, cod ISBN ocazional. 

15. Cum se acordă codul ISBN pentru un CD-ROM ce conține mai multe monografii (cărți)?
Se acordă un singur cod ISBN. 

16. Câte edituri pot exista în cadrul unei structuri (societate comercială, PFA, universitate, etc)?
În cadrul unei structuri poate exista o singură editură.

17. Poate fi transferată o editură de la o societate la alta?
Se poate face transferul unei edituri între două structuri. Transferul se face pe baza unui set de documente. În structura care preia editura nu poate exista o altă editură înregistrată. Pentru detalii este necesar să contactați Centrul Național ISBN.

18. Într-o editură pot exista imprinturi?
Da. Pentru informații corespunzătoare fiecărui caz în parte este necesar să contactați Centrul Național ISBN.

19. Lucrările manifestărilor ştiinţifice, culturale, educaționale se identifică prin cod ISBN?
Se identifică prin cod ISBN volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice, culturale, educaționale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde, concursuri școlare etc), cu apariţie unică, titlu diferit la fiecare apariţie, fără elemente de numerotare, periodicitate sau continuitate sub acelaşi titlu.
Nu se identifică prin cod ISBN volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice, culturale, educaționale (simpozioane, congrese, seminarii, colocvii, mese rotunde, concursuri școlare, etc), cu apariţie periodică, sub acelaşi titlu, pe o perioadă de timp nelimitată, cu elemente de numerotare. Pentru acest caz se folosește identificarea prin cod ISSN.
În cazul în care un volum conţinând lucrările unei manifestări ştiinţifice face parte dintr-o serie/colecţie, acesta poate avea 2 coduri: un cod ISBN care identifică monografia propriu-zisă şi un cod ISSN care identifică titlu seriei/colecţiei.
Volumele de lucrări ale manifestărilor ştiinţifice vor fi evaluate individual, pe baza paginii de titlu şi a informaţiilor furnizate de editori în vederea stabilirii codului de identificare corespunzător.

   
  Info GDPR

  Centrul Român ISBN este responsabil cu atribuirea codurilor ISBN atât pentru editurile de carte înregistrate, cât și pentru editorii ocazionali, care au sediul/domiciliul în România. Pentru îndeplinirea acestei atribuţii, prin intermediul documentelor tipizate specifice, disponibile în mod public pe site-ul Bibliotecii Naţionale a României (oldsite.bibnat.ro), secţiunea ISBN, Centrul Român ISBN colectează o serie de informaţii despre fiecare entitate înregistrată (fie aceasta o persoană fizică sau o organizaţie), informaţii pe care le actualizează periodic sau de câte ori este necesar.

  Informaţiile, altele decât cele cu caracter bibliografic, colectate de Centrul Naţional ISBN includ:
 • în cazul editurilor: denumire editură, adresă de email, număr de telefon (fax), persoană de contact/director;
 • în cazul editorilor ocazionali (care editează în regie proprie): nume şi prenume, adresa poştală personală, adresă de email, număr de telefon.
  Informaţiile menţionate mai sus, printre care şi date cu caracter personal, care pot face obiectul prevederilor din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR) sunt colectate de Centrul Naţional ISBN, prelucrate şi transmise Agenției Internaționale ISBN de la Londra.

  Colectarea datelor personale este necesară din următoarele motive:

 1. permite înregistrarea editurilor/editorilor ocazionali români şi atribuirea codurilor ISBN. Furnizarea acestor informaţii este obligatorie pentru a permite atribuirea codurilor ISBN, atribuţie esenţială a Centrului Naţional ISBN stabilită prin legislaţia naţională specifică (Legea nr. 334/2002, Legea nr. 186/2003, Legea nr. 111/1995, SR-ISO 2108:2006), precum şi prin Contractul ISBN de afiliere a României la reţeaua internaţională ISBN.
 2. permite Centrului Naţional ISBN să realizeze baza de date a editurilor/editorilor ocazionali din România, referenţialul naţional, oficial al domeniului, pe care o transmite Agenţiei Internaţionale ISBN de la Londra, pentru a fi inclusă în Registrul Internaţional al Editorilor (a se vedea http://www.grp.isbn-international.org).

 3. Registrul Internaţional al Editorilor (RIE), bază de date accesibilă în mod public conţine informaţii referitoare la editori din peste 200 de ţări şi teritorii, informaţii furnizate de agenţiile naţionale ISBN. Registrul Internaţional al Editorilor conţine informaţii actualizate periodic de centrele naţionale, referitoare la fiecare editură/editor ocazional: denumire/nume şi prenume, adresă poştală, numere de telefon (eventual fax), email şi indicativele de coduri ISBN (în cazul editurilor) sau codul/codurile ISBN în cazul editorilor ocazionali.

  Editura/editorul ocazional (persoană fizică sau organizaţie) poate opta pentru secretizarea datelor cu caracter personal, altele decât denumirea editurii/numele şi prenumele editorului ocazional și indicativele de editură (în cazul editurilor) sau a codurilor ISBN (în cazul editorilor ocazionali).

  Cu toate acestea, se recomandă ca datele de contact să fie disponibile în mod public, pentru o bună vizibilitate în bazele de date şi pe piaţa de carte românească, în general.

  Datele de contact, colectate prin intermediul documentelor tipizate specifice vor fi publice în baza de date a Bibliotecii Naţionale a României (în cazul editurilor) şi în Registrul Internaţional al Editorilor (pentru edituri şi editori ocazionali), în urma acordului exprimat şi fără a fi necesare alte demersuri suplimentare.

  Dacă editura/editorul ocazional doreşte ca oricare din datele cu caracter personal, altele decât denumire editură/nume şi prenume editor ocazional comunicate să fie secretizate, este necesar să exprime această opţiune în cadrul documentelor tipizate specifice şi să contacteze în scris Centrul Român ISBN, la adresa de email În acest caz, atât Centrul Naţional ISBN, cât şi Agenţia Internaţională ISBN de la Londra vor păstra toate datele de contact în înregistrări private.

  De asemenea, colectarea datelor cu caracter personal prin intermediul documentelor tipizate specific ISBN permite Depozitului legal central şi celor locale să comunice cu editurile/editorii ocazionali în vederea colectării publicaţiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1995 republicată.

  Există oricând posibilitatea de a modifica opţiunea de publicare/secretizare a datelor care intră sub incidenţa regulamentelor GDPR, prin transmiterea unui mesaj în acest sens, pe adresa de email:

  Contact

  CENTRUL NAŢIONAL ISBN
  BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  Bd. Unirii nr. 22, sector 3,
  cod 030833, Bucureşti
  Tel.: 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 1035 (luni-joi 10.00 - 15.00, vineri 10.00 - 13.00)
  Email:
  Responsabil Centrul Naţional ISBN: Mihaela-Laura STANCIU
  Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU