caută:   
 
 

ismn

 
ISMN – INTERNATIONAL STANDARD MUSIC NUMBER

Codul ISMN este un cod internaţional standardizat de identificare a publicaţiilor muzicale (partituri), definit prin ISO 10957.

Partiturile reprezintă notația muzicală ce cuprinde toate părțile vocilor sau ale instrumentelor, astfel dispuse pe portativ încât să poată fi urmărite concomitent.

Sistemul ISMN este aplicat în peste 73 de ţări. Activitatea ISMN este administrată la nivel mondial de către Agenţia Internaţională ISMN cu sediul în Berlin, iar la nivel național de către Centrul Național ISMN, parte a Centrului Național ISBN-ISSN-CIP din cadrul Bibliotecii Naționale a României.

Acordarea codurilor ISMN este un serviciu gratuit, atât pentru edituri, cât şi pentru autorii care publică în regie proprie (ISMN ocazional).

Ce este codul ISMN?
Avantajele folosirii codului ISMN
Centrul Naţional ISMN
Categorii de publicații care primesc cod ISMN
Categorii de publicații care nu primesc cod ISMN
Reguli de utilizare a codurilor ISMN
Localizarea şi afișarea codului ISMN
Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri şi obţinerea de coduri ISMN
Materiale necesare la solicitarea de noi coduri ISMN
Materiale necesare pentru acordarea codurilor ISMN pentru autori (coduri ISMN ocazionale)
Întrebări frecvente despre ISMN
Contact
Formular cerere pentru acordarea codului ISMN ocazional

 

Ce este codul ISMN

Codul ISMN este un cod internaţional standardizat de identificare a publicaţiilor muzicale, definit prin ISO 10957.
Standardul ISO 10957 a fost revizuit şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008. Începând cu această dată, codul ISMN conţine 13 cifre - grupate în 4 segmente cu lungimi variabile, separate prin cratimă.

Codul este precedat întotdeauna de acronimul ISMN.
 • prefix 979-0 – identifică producţia editorială de publicaţii muzicale la nivel internaţional;
 • codul de editură – identifică editorul publicației. Lungimea sa variază în funcţie de numărul lucrărilor publicate de editorul respectiv;
 • numărul de identificare a publicației – numerotează publicațiile editorului;
 • cifra de control – este ultima cifră a codului ISMN. Aceasta permite verificarea validităţii codului ISMN.

Algoritmul de calcul al cifrei de control aparţine Agenţiei Internaţionale ISMN de la Berlin.

 
sus
 
Avantajele folosirii codului ISMN
 • identificarea unică a publicațiilor muzicale în baze de date bibliografice evitând astfel confuzia între titlurile identice sau între ediţiile aceluiași titlu, publicate în formate diferite (tipărit, CD-ROM, online);
 • identificarea unică a editurilor muzicale în baze de date bibliografice, evitând astfel confuzia între editurile cu aceeaşi denumire;
 • facilitarea operaţiilor de gestiune a stocurilor de publicații muzicale în biblioteci, edituri, librării, agenţii de difuzare;
 • achiziția, gestiunea și distribuţia publicațiilor muzicale pe baza codului ISMN.
 
sus
 
Centrul Naţional ISMN
Centrul Naţional ISMN îşi desfăşoară activitatea în cadrul Bibliotecii Naţionale a României şi funcţionează sub asistenţă de specialitate oferită de Agenţia Internaţională ISMN de la Berlin. Centrul Național ISMN a devenit operațional începând cu 05.01.2015.

Principalele responsabilităţi ale Centrului Naţional ISMN sunt:
 • înregistrarea editurilor muzicale;
 • acordarea codurilor ISMN pentru edituri;
 • acordarea codurilor ISMN pentru persoanele fizice sau juridice care editează lucrări în regie proprie;
 • organizarea şi actualizarea bazei de date a editurilor muzicale din România și a codurilor ISMN alocate acestora;
 • raportarea la Agenţia Internaţională ISMN a activităţii editoriale naţionale (edituri noi, edituri care îşi continuă activitatea sau care şi-au modificat denumirea) spre a fi inclusă în Registrul Internaţional ISMN.
 • realizarea şi distribuirea materialelor informative și de promovare în scopul implementării corecte a sistemului ISMN în România, în acord cu politica şi strategia Agenţiei Internaţionale ISMN;
 • realizarea instructajelor cu editorii privind modul de folosire a codurilor ISMN.

Toate serviciile oferite de Centrul Naţional ISMN sunt servicii specializate şi gratuite.
 
sus
 
Categorii de publicații care primesc cod ISMN

Sunt identificate prin cod ISMN publicațiile muzicale editate pe teritoriul României, accesibile publicului, care nu sunt personalizate și nu apar cu periodicitate sub același titlu:
 • partituri complete;
 • partituri format redus / de studiu;
 • ştime;
 • instrucțiuni de interpretare ce însoțesc partiturile (pot fi disponibile împreună cu partitura sau separat)
 • extrase dintr-o operă completă care pot fi utilizate individual;
 • textul/versurile cântecelor publicate împreună cu partitura (dacă sunt disponibile separat);
 • culegeri muzicale;
 • o înregistrare sonoră sau video care, împreună cu partitura, alcătuiesc o compoziţie;
 • publicaţii muzicale pe microfişe;
 • publicaţii muzicale Braille;
 • publicaţii muzicale electronice.
 
sus
 
Categorii de publicații care nu primesc cod ISMN
 • cărţi despre muzică, excepţie făcând cele care conţin partituri;
 • înregistrări audio sau video disponibile separat, care nu însoțesc o partitură (acestea sunt identificate prin cod ISRC, respectiv cod ISAN);
 • publicaţii seriale (acestea sunt identificate prin cod ISSN).
sus

Reguli de utilizare a codurilor ISMN

Publicație muzicală într-un volum: Fiecare publicație muzicală într-un volum este identificată printr-un cod ISMN (exemplu: partitură muzicală completă, partitură muzicală de studiu, ştimă pentru instrumente de suflat, ştimă pentru oboi).

Atunci când un produs este extras dintr-o altă opera i se atribuie propriul cod ISMN.

Publicație muzicală în mai multe volume: Publicația în totalitatea sa va avea un cod ISMN (general), iar fiecărui volum i se atribuie propriul cod ISMN. Pe fiecare volum vor fi menționate ambele coduri ISMN: cel general și cel specific volumului respectiv.

Ediţie nouă: Orice revizuire semnificativă a conţinutului unei publicaţii muzicale, fie că poartă sau nu menţiunea ediţie revizuită, constituie apariţia unui nou produs (ex. - adăugarea unei traduceri a textului sau a digitaţiei în cazul muzicii pentru pian). Fiecărei ediții noi i se atribuie un cod ISMN nou.

În cazul în care publicația suferă una dintre modificările menţionate mai jos, chiar în situaţia în care conţinutul său rămâne neschimbat, se consideră că avem de-a face cu o publicație nouă căreia i se atribuie un nou cod ISMN:
 • modificarea legăturii (legătura pânzată, broşată, cu arc);
 • modificarea semnificativă a dimensiunii fizice;
 • dezmembrarea unui ansamblu care ar permite astfel procurarea separată a fiecărei părţi sau gruparea unor părţi separate într-un nou volum unic.
 
Coediţie: O publicaţie muzicală realizată în colaborare de doi sau mai mulţi editori va primi câte un cod ISMN de la fiecare editor.

Retipărire: Retipărirea reprezintă un nou tiraj al unui volum deja publicat. Publicația retipărită nu suferă nicio modificare față de original, în ceea ce priveşte conținutul, numele autorului, titlul, anul şi formatul de prezentare.
Sunt admise anumite modificări faţă de original: preţul, grafica originală a copertei, corectarea greşelilor de scriere, precum şi completarea conținutului, fără să fie afectat numărul de pagini sau sensul textului.

Identificarea dublă, ISBN+ISMN: Publicațiile cu un conținut mixt, text și partituri, sunt identificate prin 2 coduri, un cod ISBN și un cod ISMN.

Publicațiile în mai multe volume, având conținut mixt: Codul general va fi un cod ISMN, iar codul specific fiecărui volum va fi acordat în funcție de conținutul volumului respectiv (cod ISBN pentru conținut textul, cod ISMN pentru partituri, cod ISBN+ISMN pentru conținut mixt).

Un cod ISMN se atribuie o singură dată şi nu poate fi reutilizat niciodată.
Dacă un cod ISMN este incorect atribuit, trebuie să fie şters din lista de coduri utilizabile şi nu va mai fi atribuit niciunei alte publicaţii.

 
sus
 
Localizarea şi afişarea codului ISMN

Codul ISMN trebuie să fie menționat întotdeauna pe publicație.

Publicaţii tipărite
Codul ISMN trebuie tipărit pe spatele copertei publicaţiei şi pe verso supracopertei (dacă este cazul) împreună cu menţiunea de copyright.
Dacă nu este posibilă tipărirea codului ISMN într-unul din locurile menţionate mai sus, acest cod trebuie să apară menţionat în alt loc bine evidenţiat pe produs.
Când produsul este tipărit pe o singură foaie, codul ISMN va fi tipărit într-un singur loc.
Fiecare volum dintr-o lucrare în mai multe volume trebuie să aibă menționat atât propriul cod ISMN precum şi codul ISMN aplicat întregului ansamblu. Un volum care face parte dintr-un ansamblu poate să aibă tipărită și lista codurilor ISMN alocate celorlalte volume care compun ansamblul.

Publicaţii electronice
Pentru o publicație muzicală în format electronic, online sau offline, codul ISMN trebuie să apară pe pagina / ecranul care conține titlul publicației sau mențiunea drepturilor de autor.
 
sus
 
Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri şi obţinerea de coduri ISMN

Activitatea de editare publicații muzicale este înregistrată în codul CAEN în Secţiunea J - Informaţii şi comunicaţii - Diviziunea 59, Grupa 592, Clasa 5920.

Activitatea de editare publicații muzicale poate fi o activitate sistematică, ce se desfășoară în cadrul unei edituri înregistrate sau o activitate ocazională (1-2 titluri/an calendaristic), care se desfășoară de obicei în regia proprie a autorului sau a deținătorului dreptului de autor.

Editurile de carte (înregistrate în baza de date națională) care publică și publicații muzicale trebuie să aibă prevăzut în statut, pe lângă activitatea de editare carte (cod CAEN 5811), și activitatea de editare publicații muzicale (cod CAEN 5920).

În cazul editurilor de carte deja înregistrate la ISBN, care editează și publicații muzicale, pentru obținerea primei serii de coduri ISMN va fi contactat telefonic Centrul Național ISBN-ISSN-CIP.
Documente necesare:
2. Planul editorial (minimum 3 titluri publicații muzicale/an calendaristic).


Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri noi care va funcţiona în cadrul unui SRL

 1. Statutul societăţii, în care se prevede activitatea de editare publicații muzicale (CAEN 5920) – original. Este recomandat ca în statut să se regăsească ambele coduri CAEN 5811 și 5920;
 2. Sentinţa judecătorească - original;
 3. Certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului – original şi copie;
 4. Formularul cerere pentru înregistrarea editurilor cu profil muzical – se va completa în momentul înregistrării editurii la sediul Bibliotecii Naţionale a României;
 5. Ştampila societăţii;
 6. Planul editorial (minimum 3 titluri/an calendaristic).

Pentru înregistrarea unei edituri noi este necesar să telefonaţi pentru programare, la tel. 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 1035.

La înregistrare, editorii primesc o primă serie de 10 coduri ISMN.

Notă:Înregistrarea editurii se va face numai în prezenţa directorului sau a persoanei desemnate să se ocupe de activitatea editorială (cu împuternicire scrisă în acest sens).

Solicitantul poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi valabilitatea datelor înscrise în formularul-cerere. Aceste date vor fi incluse în baza de date a editorilor din România, parte a Registrului Internaţional ISMN.


Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri noi care va funcţiona în cadrul unei fundaţii sau asociaţii

 1. Statutul fundaţiei sau asociaţiei non-profit, în care se prevede activitatea de editare publicații muzicale – original; Este recomandat ca în statut să se regăsească ambele coduri CAEN 5811 și 5920.
 2. Sentinţa judecătorească - original şi copie;
 3. Formularul cerere pentru înregistrarea editurilor cu profil muzical – se va completa în momentul înregistrării editurii la sediul Bibliotecii Naţionale a României;
 4. Ştampila fundaţiei sau asociaţiei non-profit;
 5. Planul editorial (minimum 3 titluri/an calendaristic).

Pentru înregistrarea unei edituri noi este necesar să telefonaţi pentru programare, la tel. 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 1035.

La înregistrare, editorii primesc o primă serie de 10 coduri ISMN.

Notă: Înregistrarea editurii se va face numai în prezenţa directorului sau a persoanei desemnate să se ocupe de activitatea editorială (cu împuternicire scrisă în acest sens).

Solicitantul poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi valabilitatea datelor înscrise în formularul-cerere. Aceste date vor fi incluse în baza de date a editorilor din România, parte a Registrului Internaţional ISMN.


Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri noi care va funcţiona în cadrul unei asociaţii familiale sau pentru o persoană fizică autorizată

 1. Certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comertului - original şi copie;
 2. Certificatul constatator în care se prevede activitatea de editare publicații muzicale (CAEN 5920) - original; Este recomandat ca în certificat să se regăsească ambele coduri CAEN 5811 și 5920.
 3. Formularul cerere pentru înregistrarea editurilor cu profil muzical – se va completa în momentul înregistrării editurii la sediul Bibliotecii Naţionale a României;
 4. Ştampila persoanei fizice autorizate sau asociaţiei familiale;
 5. Planul editorial (minimum 3 titluri/an calendaristic).

Pentru înregistrarea unei edituri noi este necesar să telefonaţi pentru programare, la tel. 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 1035.

La înregistrare, editorii primesc o primă serie de 10 coduri ISMN.

Notă: Înregistrarea editurii se va face numai în prezenţa directorului sau a persoanei desemnate să se ocupe de activitatea editorială (cu împuternicire scrisă în acest sens).

Solicitantul poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi valabilitatea datelor înscrise în formularul-cerere. Aceste date vor fi incluse în baza de date a editorilor din România, parte a Registrului Internaţional ISMN.


Materiale necesare pentru înregistrarea unei edituri noi care va funcţiona în cadrul unei universităţi.

 1. Carta universităţii, în care se prevede activitatea de editare publicații muzicale (CAEN 5920) – copie. Este recomandat ca în document să se regăsească ambele coduri CAEN 5811 și 5920;
 2. Formularul cerere pentru înregistrarea editurilor cu profil muzical – se va completa în momentul înregistrării editurii la sediul Bibliotecii Naţionale a României;
 3. Ştampila universităţii;
 4. Planul editorial (minimum 3 titluri/an calendaristic).

Pentru înregistrarea unei edituri noi este necesar să telefonaţi pentru programare, la tel. 021.311.26.35, 021.314.24.34/int. 1035.

La înregistrare, editorii primesc o primă serie de 10 coduri ISMN.

Notă: Înregistrarea editurii se va face numai în prezenţa directorului sau a persoanei desemnate să se ocupe de activitatea editorială (cu împuternicire scrisă în acest sens).

Solicitantul poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi valabilitatea datelor înscrise în formularul-cerere. Aceste date vor fi incluse în baza de date a editorilor din România, parte a Registrului Internaţional ISMN.

 

Materiale necesare la solicitarea de noi coduri ISMN

Centrul Naţional ISMN atribuie editurilor coduri ISMN, în serii de câte 10 coduri.

În cazul schimbării adresei, denumirii sau a altor elemente de identificare a editurii, editorul va anunţa Centrul Naţional ISMN, pentru actualizarea înregistrării din baza de date.

Solicitarea de noi coduri ISMN se face concomitent cu transmiterea Listei codurilor ISMN utilizate - în dreptul fiecărui cod ISMN se va trece titlul, autorul şi stadiul lucrării la momentul justificării codului ISMN. Lista se referă la ultima serie de coduri ISMN utilizată şi trebuie redactată pe hârtie cu antetul editurii – adresa, telefon, fax, email, pagina web (permiţând astfel actualizarea datelor de identificare), semnată, ştampilată şi scrisă, obligatoriu, la calculator.

Lista codurilor ISMN utilizate va fi transmisă prin e-mail ().

În urma recepţionării corecte şi complete a Listei codurilor ISMN utilizate, editorul va primi (prin e-mail) noua serie de coduri ISMN. Termenul de răspuns este de maximum 2 zile lucrătoare. Nu se transmit coduri ISMN prin telefon.

Codurile ISMN sunt gratuite.

 
Materiale necesare pentru acordarea codurilor ISMN pentru autori (coduri ISMN ocazionale)


În situația în care activitatea editorială este una ocazională (1-2 titluri/an calendaristic) și/sau autorul editează publicațiile în regie proprie, fără ajutorul unei edituri înregistrate, Centrul Național ISMN este responsabil cu atribuirea codurilor ISMN. Prevederea se aplică autorilor-editori cu rezidență în România și publicațiilor editate pe teritoriul României.

Materialele necesare solicitării codului ISMN ocazional/în regie proprie sunt:

Solicitările sunt transmise prin e-mail de către autor sau deținătorul dreptului de autor. Codul ISMN se acordă în maximum 2 zile lucrătoare de la recepţionarea corectă şi completă a materialelor solicitate. Codul ISMN va fi transmis solicitantului, numai în scris, prin e-mail. Nu se transmit coduri ISMN prin telefon.
Codurile ISMN ocazionale sunt gratuite.

Un autor-editor poate primi maximum 2 coduri ISMN pentru lucrările realizate în regie proprie, în cursul unui an calendaristic.

Solicitarea de acordare a unui cod ISMN pentru o lucrare editată în regie proprie se face cu maximum 1 săptămână înainte de momentul în care manuscrisul urmează să fie publicat, conform declaraţiei autorului.
Pe pagina de titlu a lucrărilor apărute în regia autorului (sau ocazional) vor apărea în mod obligatoriu următoarele informaţii: titlul, autorul, locul şi anul publicării. Pentru lucrările în regie proprie nu se va menționa numele unei edituri. Orice alte informaţii despre tipografie, tehnoredactare, grafică etc. vor fi menţionate pe verso paginii de titlu.
Datele declarate de solicitantul codului ISMN ocazional în formularul cerere vor fi incluse în baza de date a editorilor din România, parte a Registrului Internaţional ISMN.

Important!!!
Publicațiile identificate exclusiv prin cod ISMN nu primesc Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României.

 

Întrebări frecvente despre ISMN

1. Codul ISMN asigură exclusivitate asupra denumirii editurii sau denumirii publicației?
Codul ISMN are rol de identificare unică, la nivel internațional, dar nu conferă exclusivitate asupra denumirii editurii şi/sau titlului lucrării.
Pentru protejarea denumirii editurii/titlului este necesară înregistrarea mărcii la O.S.I.M. (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci).

2. Unde va fi solicitat codul ISMN pentru o publicație muzicală ce va fi tipărită într-o altă ţară, dar editorul este din România?
Codul ISMN este întotdeauna acordat editorului sau distribuitorului şi nu tipografului. În acest caz, editorul va solicita Centrului Român ISMN un cod ISMN spre a fi tipărit pe carte.

3. Ce se poate face dacă ISMN-ul a fost tipărit greşit pe lucrare?
Există mai multe feluri de greşeli: inversarea cifrelor, cifre în plus, cifre mai puţine, o cifră greşită, atribuirea aceluiaşi ISMN şi pentru ediţia nouă, lipsa ISMN-ului pentru partea generală a unei lucrări în mai multe volume, atribuirea unui ISMN acordat altui editor, etc. Toate aceste greşeli dăunează identificării publicației.
Dacă nu se poate corecta codul ISMN în timp util, ar trebui cel puţin să fie semnalată greşeala, prin inserarea unei erate în publicație sau prin aplicarea unei etichete autocolante cu noul cod ISMN.
Dacă nici acest lucru nu este posibil, se va avea grijă ca la o eventuală retipărire să se acorde codul ISMN corect.

4. Ce se poate face dacă s-a pierdut lista cu ISMN-uri?
Va fi contactat Centrul Naţional ISMN pentru obținerea unui duplicat.
În nici un caz editorii nu vor reconstitui singuri codurile ISMN.

5. Un document poate fi identificat prin două tipuri de coduri?
Da.
 • în cazul în care o publicație muzicală face parte dintr-o serie/colecție, aceasta poate avea 2 coduri: un cod ISMN care identifică volumul propriu-zis și un cod ISSN care identifică titlu seriei/colecției.
 • în cazul în care o publicație muzicală conține text și partituri, va fi identificată prin 2 coduri: un cod ISBN care identifică partea monografică și un cod ISMN care identifică partea muzicală
6. Care este relaţia dintre codul ISMN şi codul de bare?
Codul EAN 13 poate avea aceleaşi cifre ca şi codul ISMN.
Un cod de bare nu este un cod ISMN şi nici un cod ISMN nu este un cod de bare.

7. Care este relaţia între ISMN şi copyright?
Codul ISMN este codul de identificare al unei publicații muzicale, pe plan internaţional. El nu are valoare juridică şi nici nu oferă protecţie privind dreptul de autor.

8. Un editor poate primi tipul de cod pe care îl solicită în mod expres?
Nu. Acordarea codului de identificare a unei publicații se face în urma analizei tipologiei documentare a publicației prezentate, a informațiilor furnizate de editori și a criteriilor de eligibilitate. Este responsabilitatea Centrului Național să stabilească tipul de cod aplicabil pentru fiecare publicație, în concordanță cu normele și standardele în vigoare.

sus
Contact

 
CENTRUL NAŢIONAL ISMN
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Bd. Unirii nr. 22, sector 3,
cod 030833, Bucureşti
Tel. 021.311.26.35
Email:
Responsabil Centrul Naţional ISMN: Mihai Ganciu
Coordonator Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP: Aurelia PERŞINARU

sus